• Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 1
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 2
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 3
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 4
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 5
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 6

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).
Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

Libor Pospíšil s.r.o., Olbramovice Ves 199, 259 01, Olbramovice, IČ: 06811221, provozovna Olbramovice čp. 213 a čp. 46, 259 02 (dále jen „správce“).


1. Rozsah zpracování osobních údajů


Osobní údaje jsou zpracovány v nezbytném rozsahu na základě:
• uděleného souhlasu,
• oprávněného zájmu správce,
• plnění smluvních ujednání, kterými je správce vázán,
• plnění povinností vyplývající pro nás z obecně závazných právních předpisů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smluvních ujednání či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat i po případném odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.
Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme níže.


2. Zdroje osobních údajů


Osobní údaje jsou správcem získávány:
• přímo od subjektů údajů,
• veřejně přístupné rejstříky.


3. Kategorie osobních údajů


Předmětem zpracování na straně správce jsou následující osobní údaje:
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
• popisné údaje (např. bankovní spojení),
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

Správce nezpracovává citlivé údaje, osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.


4. Kategorie subjektů údajů


Správce rozlišuje následující kategorie subjektu údajů:
• zákazník správce,
• zaměstnanec správce,
• uchazeč o zaměstnání,
• dodavatel služby,
• dodavatel zboží,
• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci.


5. Účel zpracování osobních údajů


Správce zpracovává osobní údaje:
• za účely, k nimž obdržel souhlas subjektu údajů,
• v rámci jednání o smluvním vztahu,
• za účelem plnění smlouvy,
• za účelem ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),
• archivnictví vedené na základě zákona,
• výběrová řízení na volná pracovní místa,
• plnění zákonných povinností ze strany správce,
• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.


6. Jaké osobní údaje a proč jsou zpracovávány?


Správce zpracovává kontaktní údaje zákazníků (jméno a příjmení, adresa a telefon, bankovní spojení) v listinné podobě a elektronické podobě, za účelem plnění zakázky a plnění smluvního vztahu a plnění povinností vyplývajících ze Zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmu po dobu určenou těmito předpisy. Kontaktní údaje obdržené prostřednictvím mailu jsou automaticky mazány po uplynutí roku. Obchodní vizitky potencionálních zákazníků jsou zpracovávány 2 kalendářní roky za účelem navázání smluvního vztahu v oprávněném zájmu správce.

Správce zpracovává kontaktní údaje, bankovní spojení a údaje z veřejně dostupných rejstříků svých dodavatelů za účelem plnění smluvního vztahu a plnění povinností vyplývajících ze Zákona o účetnictví a zákona o dani z příjmu po dobu určenou těmito předpisy a to v listinné i elektronické podobě.

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců ve svém oprávněném zájmu a v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o zpracování a právech subjektu údajů jsou uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům poskytnuty v samostatném informačním dokumentu.

Správce monituruje kamerovým systémem prostory provozovny za účelem ochrany svého majetku. Kamerové záznamy jsou pouze on-line, bez systematického monitorování a nejsou archivovány.

Správce zpracovává kontaktní údaje (jméno, příjmení, mail, telefonní číslo), získané prostřednictví kontaktního formuláře na svých webových stránkách za účelem nabídky služeb. Pokud nedoje k uzavření obchodního vztahu, jsou údaje zpracovávány pouze následující kalendářní rok, za účelem následné nabídky služeb v oprávněném zájmu správce.

Správce zpracovává kontaktní údaje (jméno, příjmení, mail, telefonní číslo) se souhlasem subjektu údajů za účelem zasílání obchodních nabídek, po dobu uděleného souhlasu.

Správce nezpracovává osobní údaj IP adresu a nepoužívá na svých webových stránkách Cookies za účelem zasílání obchodních nabídek.


7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů


Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


8. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?


Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Přístup k Vaši osobním údajům mají zaměstnanci správce kteří jsou k přístupu oprávněni v souladu s pracovní pozicí a vlastníci Správce. Partnery a zpracovatele osobních údajů pečlivě vybíráme, podmínkou je zajištění technických a organizačních zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Naši partneři a zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít Vaše osobní údaje v rozporu s účely za kterými jim byly osobní údaje zpřístupněny. Za určitých, přesně definovaných podmínek, jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. Na zpracování účetnictví a mezd se podílí zpracovatel Hana Vyhnalová, Dr. Beneše 550, 259 01 Votice, IČ: 87307898.


9. Práva subjektu údajů


V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
• účelu zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Další práva subjektu údajů:

A. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

B. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

C. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich poledních nabídkách, novinkách a nebo akcích. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nelze provést.

D. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
I. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
II. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
III. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
IV. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

E. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce souhlasí.

F. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. (Způsob podání stížnosti je popsán přímo na stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na tomto odkazu zde).
 https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=4454&n=chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele
Informace o přijatých opatřeních musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Žádost o uplatnění práv subjektu údajů přijímá správce v listinné podobě s ověřeným podpisem poštou nebo na adrese své provozovny.
Dne 25. května 2018

Stavební technika

Fotogalerie

Nahlédněte do naší fotogalerie, do které průběžně přidáváme vlastní zajímavé fotografie z našich realizací na zemní a výkopové práce, demolic a nákladní autodopravy. Doporučujeme zhlédnout i naše videa, která naleznete v sekci videa.


Zobrazit celou galerii